Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez Marcin » 19 lip 2012, o 20:00

Miło jest nam ogłosić pierwszy konkurs na naszym forum. Dla odmiany od poprzedniego konkursu, całośc zabawy będzie odbywała się właśnie na tym forum. Oczywiście na blogu i naszym FanPagu na Facebooku będziemy informowali o wszystkim.

A teraz do sedna.

Tym razem liczymy na wasze zdjęcia związane z lawendą w różnych zastosowaniach. Nie tylko bukiety, ale i kulinarne zdrowotne i wszelkie jakie przyjda Wam do głowy.

Pełny regulamin jest w tej chwili na ukończeniu i jeszcze dziś zostanie udostępniony.

Najważniejsze punkty regulaminu:
- jeden użytkownik może wstawić jedno zdjęcie
- zdjęcia muszą być jego autorstwa lub musi posiadać do nich pełne prawa autorskie
- zdjęcia można nadsyłać do końca miesiąca tj. 31 lipca 2012
- rozstrzygnięcie konkursu 10 sierpnia 2012
- na wszystkie zdjęcia będzie można głosować na naszym forum
- od 1 do 7 sierpnia głosujecie na Wasze ulubione zdjęcie
- 3 zdjęcia z największą liczbą głosów trafią do komisji konkursowej, która wyłoni zwycięzcę
- w komisji zasiądą fotograf, projektant ogrodów, plastyk i przedstawiciel organizatora
- Nagrodą jest bogato ilustrowany "Poradnik ogrodnika".

Zdjęcia wstawiamy w tym wątku w kolejnych postach.


Zapraszamy do zabawy
Załączniki
IMG_0194.jpg
Nagroda w konkursie fotograficznym
IMG_0194.jpg (164.68 KiB) Przeglądane 13761 razy
Marcin
 
Posty: 82
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 15:17

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez krolowa » 23 lip 2012, o 10:15

Czekamy na regulamin!
krolowa
 
Posty: 4
Dołączył(a): 17 lip 2012, o 12:53

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez Marcin » 24 lip 2012, o 14:08

REGULAMIN KONKURSU "Lawendowa kreatywność"
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu "Zaczarowany ogród" (dalej: "Konkurs") jest AMO-Group
z siedzibą w Różankach pod adresem ul. Gorzowska 2a/6 66-415 Różanki (dalej: "Organizator"). Konkurs trwa od dnia 16 lipca 2012 roku do 10 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59. Informacje
na temat Konkursu dostępne są na stronie internetowej http://www.twojalawenda.pl oraz na FanPage TwojaLawenda
2. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator (dalej: "Fundator").
II. Uczestnicy Konkursu
4. Uczestnikiem Konkursu (dalej: "Uczestnik") może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora i Fundatora oraz członków ich rodzin.
5. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Wysyłając zgłoszenie
do konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.TwojaLawenda.pl, serwisach podległych i FanPage TwojaLawenda
III. Zasady Konkursu
6. Zadaniem Uczestników Konkursu będzie dodanie zdjęcia/zdjęć na http://forum.TwojaLawenda.pl
Jeden uczestnik może dodać maksymalnie 3 zdjęcia.
7. Tematyka: „Lawendowa kreatywność”
8. Dodając swoje zdjęcia, Uczestnik tym samym akceptuje Regulamin Konkursu.
9. Aby wziąć udział w konkursie za pomocą aplikacji forum.twojalawenda.pl, każdy uczestnik powinien:
a. założyć konto na forum
b. dodać zdjęcia/zdjęcie w odpowiednim wątku konkursowym
10. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę
na jego publikację w portalu http://www.twojalawenda.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu, forum i FanPage.
b. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Materiału przez Organizatora
na następujących polach eksploatacji:
c. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,
d. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,
e. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
Organizator oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału takiej osoby trzeciej
oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
Organizator zastrzega także prawo do zdyskwalifikowania i niezamieszczania Materiału,
w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszający prawa i dobre imię osób trzecich.
11. Głosowanie odbywać się będzie poprzez wciśnięcie przycisku „Lubię to” odnoszące się do danego zdjęcia na naszym FanPageu lub zagłosowanie w ankiecie na http://www.twojalawenda.pl.
12. Uprawnionym do głosowania jest każdy, kto wcześniej „polubił” FanPage TwojaLawenda.
IV. Wybór Zwycięzców
11. Wybór zwycięzcy Konkursu nastąpi dnia 10 sierpnia 2012 roku do godziny 23:59.
12. Wyboru zwycięzcy Konkursu dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, która spośród nadesłanych Materiałów dokona wyboru miejsca I. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziom nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny. Głównym kryterium będzie ilość „polubień” danego zdjęcia. Trzy prace z największą ilością polubień w ankiecie na http://www.twojalawenda.pl i naszym FanPageu zostaną ocenione przez jury. W jego skład wejdzie, fotograf, projektant ogrodów, plastyk i przedstawiciel organizatora.
13. Osoba zwycięzcy (imię i nazwisko) zostanie opublikowana na stronach portalu http://www.TwojaLawenda.pl portalach pokrewnych oraz na FanPage TwojaLawenda w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzcy.
V. Nagrody
14. Nagrodą dla laureata pierwszego miejsca w Konkursie jest : Ilustowany „Poradnik ogrodnika”
Organizator pokrywa koszt transportu.
Możliwe jest wyróżnienie wybranych prac konkursowych, które będą premiowane osobnymi nagrodami.
15. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzca zostanie poinformowany wiadomością na swój profil Fabebook lub email. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie, nieodebrania przez nią nagrody lub w przypadku nie spełnienia wymogów, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.
16. Nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.
17. Podatek dochodowy z tytułu uzyskanej nagrody, nie jest wymagany do opłacenia z uwagi na wartość nagrody.
18. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
19. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcy przez Organizatora drogą pocztową w ciągu 7 dni
od zakończenia konkursu.
20. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przyznanej nagrody lub ich niewłaściwą realizację. Wszelkie roszczenia z tego tytułu należy kierować do Fundatora.
VI. Dane osobowe
22. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu
jest Organizator.
23. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagród zwycięzcom Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane
poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.
24. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronie http://www.TwojaLawenda.pl w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Zamieszczenie
tych danych nastąpi w ciągu 3 dni od dnia wyboru zwycięzców Konkursu.
25. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: AMO-Group, ul. Gorzowska 2a/6, 66-415 Różanki.
26. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.
27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu,
lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
VII. Reklamacje
28. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia zwycięzcy Konkursu.
29. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. AMO-Group, ul. Gorzowska 2a/6, 66-415 Różanki.
30. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
VIII. Postanowienia końcowe
31. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
a. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach
b. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych
32. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w Konkursie (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie
o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem. Organizator zastrzega sobie również prawo dyskwalifikacji uczestników lub zwycięzcy wobec których powziął podejrzenie o zmowę mającą na celu nieuczciwe, z punktu widzenia Organizatora, uzyskanie dużych ilości nagród.
33. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
34. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

Regulamin do pobrania
Marcin
 
Posty: 82
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 15:17

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez krolowa » 25 lip 2012, o 20:42

Lawenda, jak i wiele innych, a właściwie każdy obiekt jest doskonałym źródłem inspiracji kolorystycznej przy wszelkiej maści projektowaniu. Jest to jedno z moich najczęstszych zastosowań.
Załączniki
KoloryLawendy.png
KoloryLawendy.png (202.31 KiB) Przeglądane 13756 razy
krolowa
 
Posty: 4
Dołączył(a): 17 lip 2012, o 12:53

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez lawendowa » 30 lip 2012, o 19:22

gdzie dokładnie mogę wysłać zdjęcia na konkurs? czy mogę je dodać tutaj? ;)
lawendowa
 
Posty: 1
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 19:03

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez Marcin » 30 lip 2012, o 21:28

Tak, jak najbardziej. Umieszczamy zdjęcia w tym wątku.
Marcin
 
Posty: 82
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 15:17

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez śliwka » 30 lip 2012, o 22:51

nie mogłam się zdecydować na jedno, więc będzie 3 :)
Załączniki
1.JPG
1.JPG (213.68 KiB) Przeglądane 13743 razy
śliwka
 
Posty: 3
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 22:28

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez śliwka » 30 lip 2012, o 22:52

2 :)
Załączniki
2.JPG
2.JPG (231.7 KiB) Przeglądane 13743 razy
śliwka
 
Posty: 3
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 22:28

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez śliwka » 30 lip 2012, o 22:52

i ostatnie. 3 ;)
Załączniki
3.JPG
3.JPG (179.16 KiB) Przeglądane 13743 razy
śliwka
 
Posty: 3
Dołączył(a): 30 lip 2012, o 22:28

Re: Konkurs fotograficzny "Lawendowa kreatywność"

Postprzez awika » 31 lip 2012, o 09:30

Lawendowy cukier
Załączniki
cukierLawendowy.jpg
jak zrobić lawendowy cukier
cukierLawendowy.jpg (72.67 KiB) Przeglądane 13740 razy
awika
 
Posty: 13
Dołączył(a): 25 lip 2012, o 21:06

Następna strona

Powrót do Konkursy

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron